De BV BUSINEZZ BOOSTER, met maatschappelijke zetel gevestigd te Galveston, Hurstweg 8, 9000 Gent en met ondernemingsnummer 0676.973.685 en hierbij vertegenwoordigd door Christophe Eggen en Kevin Vergucht in zijn / haar hoedanigheid van zaakvoerders.


Verbintenissen van de aannemer:


De aannemer neemt de volgende taken op zich:


  • Uitvoering van coaching opdrachten
  • Uitvoering van online lead generation opdrachten
  • Uitvoering van een freelance opdracht als HR-medewerker of recruiter
  • Uitvoering van een recruitment opdracht
  • Uitvoering van een opdracht opleiding

 


Algemene Voorwaarden Businezz Booster


1. HEADHUNTING


 


Art. 1. Elke overeenkomst met Businezz Booster (opdrachtnemer) komt tot stand onder deze algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden vullen de bijzondere voorwaarden van de overeenkomst (op de voorzijde) aan. Bij tegenstrijdigheid hebben de bijzondere voorwaarden op de voorzijde voorrang.

Art. 2. Definitie ‘kandidaat’: elke persoon die al dan niet door Businezz Booster aan de klant voor aanwerving wordt voorgesteld.

Art. 3. De klant (opdrachtgever) verklaart dat Businezz Booster een duidelijk beeld heeft gegeven van haar diensten en haar werkingsmodaliteiten en voldoende te zijn ingelicht omtrent haar doelstellingen, methoden en de context van haar tussenkomst.

Art. 4. Facturen en betalingen

Alle vergoedingen, kosten en andere vergoedingen zijn contant betaalbaar binnen de 30 kalenderdagen na facturatie, zonder korting. De klant dient facturen van Businezz Booster onmiddellijk na ontvangst te controleren. De klant wordt onweerlegbaar geacht een factuur van Businezz Booster aanvaard te hebben bij gebrek aan gemotiveerd protest bij aangetekend schrijven binnen de acht dagen na ontvangst van de factuur. Elke factuur zal onweerlegbaar geacht worden ontvangen te zijn door de klant de derde werkdag na factuurdatum. Vanaf de 30ste dag na factuurdatum is de klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlintrest en schadevergoeding aan Businezz Booster verschuldigd. De verwijlintrest bedraagt 10% per maand en de schadevergoeding wordt forfaitair bepaald op 10% van het achterstallig bedrag, met een minimum van tweehonderd vijftig euro.

Art. 5. Indien de klant de bijzondere en algemene voorwaarden niet nakomt heeft Businezz Booster het recht, zonder dat het kan aangesproken worden tot betaling van een schadevergoeding, de lopende overeenkomst(en) als ontbonden te beschouwen of de uitvoering ervan te schorsen, dit tot de voorwaarden zijn nagekomen.

Art. 6. Indien de overeenkomst een werving- en selectieopdracht betreft, verbindt Businezz Booster zich tot het bijstaan van de klant bij het zoeken van kandidaten voor een vacature, zoals bepaald door de klant en nader omschreven in het contract. De verbintenissen van Businezz Booster, in de functie van extern headhunting agency, zijn slechts resultaatverbintenissen.

Art. 7. Businezz Booster heeft voor zijn diensten steeds recht op de overeengekomen selectievergoeding zoals omschreven in de bijzondere voorwaarden van de offerte.

Art. 8. De overeengekomen selectievergoeding wordt steeds uitbetaald in 2 delen. Het eerste deel, zijnde de aanbrengvergoeding van 50% van de selectievergoeding dient te worden betaald wanneer de samenwerkingsovereenkomst met de opdrachtgever, door de Businezz Booster aangebrachte kandidaat wordt ondertekend. Het tweede deel, zijnde de slotvergoeding van 50% van de selectievergoeding dient te worden betaald aan Businezz Booster 3 maand na de in diensttreding van de kandidaat, wanneer de samenwerking nog steeds actief is bij de opdrachtgever of een vennootschap verbonden met de opdrachtgever of waarin één van de vennoten van de opdrachtgever participeert. 

Art. 9: De slotvergoeding dient niet te worden betaald in het geval de kandidaat binnen de 3 maand na opstart, zelfstandig de samenwerking met de opdrachtgever beëindigt. 

Art. 10: In geval de opdrachtgever de kandidaat binnen de 3 maand na opstart ontslaat wegens reorganisatie, blijft de slotfactuur verschuldigd door de opdrachtgever aan Businezz Booster.

Art. 11: In geval van overname van de onderneming van de opdrachtgever, blijft de slotfactuur verschuldigd door de oorspronkelijke opdrachtgever of dient deze schuld aan leverancier mee opgenomen te worden in de overnameovereenkomst, waardoor de slotvergoeding wordt betaald door de overnemende partij. 

Art. 12. In het contract tussen de klant en Businezz Booster verwachten wij van de opdrachtgever dat elke aangebrachte kandidaat door Businezz Booster, binnen de 3 werkdagen wordt gecontacteerd of ons de nodige feedback wordt gegeven over de verdere contacten met de kandidaat. 

Art. 13. Elke aangebrachte kandidaat door Businezz Booster, dient door te werkgever in de dienst te worden genomen via een vast contract van bepaalde of onbepaalde duur. In geval de kandidaat toch in dienst wordt genomen door middel van een interimcontract, zal dit geen invloed hebben op de te betalen selectievergoeding aan Businezz Booster.

Art. 14. Businezz Booster zal er zich voor de duur van de overeenkomst tussen de klant en Businezz Booster van onthouden medewerkers van de klant te benaderen voor een functie elders, tenzij de medewerker uit eigen beweging naar Businezz Booster is gestapt.

Art. 15. Een kandidaat zal beschouwd worden als zijnde voorgesteld door Businezz Booster van zodra schriftelijk of via mail bewijs kan gevelerd worden dat de kandidaat is voorgesteld door Businezz Booster aan de opdrachtgever. Indien de klant een kandidaat tewerkstelt binnen de 12 maanden volgend op de voorstelling van deze kandidaat, wordt de selectievergoeding van Businezz Booster zoals bepaald in de bijzondere voorwaarden betaalbaar..

Art. 16. Indien in de bijzondere voorwaarden exclusivitieit werd bedongen, geniet Businezz Booster tot aan de in het contract bepaalde streefdatum exclusiviteit; de klant zal er zich tot aan de streefdatum van onthouden beroep te doen op een derde voor de werving en / of selectie voor de in het contract omschreven vacature of opdracht. Eveneens zal de klant alle kandidaten, met inbegrip van spontane kandidaten, interne kandidaten en kandidaten die via derden werden aangeboden naar Businezz Booster doorsturen, zodat ze mee worden opgenomen in de globale procedure. Indien Businezz Booster van de klant exclusiviteit bekwam en de overeenkomst wordt door de klant eenzijdig beëindigd of geannuleerd voor het verstrijken van de streeftermijn, zal de klant een forfaitaire en onverminderbare schadevergoeding aan Businezz Booster verschuldigd zijn gelijk aan de selectie – vergoeding die zou zijn ontstaan bij succesvolle invulling.

Art. 17. Elk contract wordt afgesloten voor onbepaalde duur. Tenzij anders bedongen in de bijzondere voorwaarden.

Art. 18. Indien exclusiviteit bedongen, en de streefdatum is verlopen. Dan heeft de klant het recht de overeenkomst voor een zelfde periode te verlengen. De klant ontvangt bij einde van de overeenkomst – op eenvoudig verzoek – een volledig overzicht van het rekrutering- en selectiedossier.

Art. 19. Alle medewerkers van Businezz Booster zullen hetgeen hen bij de uitvoering van hun beroep ter kennis is gekomen en van vertrouwelijke aard is, geheim houden. Businezz Booster zal ervoor zorg dragen dat bij alle betrokken partijen uiterste discretie in acht wordt genomen ten opzichte van geïnteresseerden en kandidaten. Het verstrekken van persoonsgegevens, anders dan in het kader van de opdracht, is niet toegestaan. Businezz Booster zal de wetgeving op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer nakomen.

Art. 20. De eventuele aansprakelijkheid van Businezz Booster ten aanzien van de klant is beperkt tot en kan nooit hoger zijn dan het bedrag van de selectievergoeding dat de klant aan Businezz Booster effectief heeft betaald, met uitsluiting van vergoedingen voor kosten. Businezz Booster kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor eventuele winstderving of onrechtstreekse schade van de klant.

Art. 21. Eventuele nietigheid of ongeldigheid van een of meerdere bepalingen van de bijzondere of algemene voorwaarden beperkt zich tot de betreffende bepaling(en) en laat de overige bepalingen van de bijzondere en / of algemene voorwaarden onverlet.

Art. 22. Van zodra door de opdrachtgever schriftelijk bekend gemaakt wordt dat Businezz Booster geen openstaande vacatures meer moet behandelen, wordt deze overeenkomst gedurende dit verbod als nietig verklaard. Dit tot we terug de opdracht krijgen om terug mee te rekruteren.

Art. 23. Bij betwistingen zijn uitsluitend de Rechtbanken van het arrondissement waar de maatschappelijke zetel van Businezz Booster is gevestigd bevoegd.2. ADVIES & OPLEIDING:


Art. 1. Verbintenissen van de aannemer:


De aannemer neemt de volgende taken op zich:


  • Voorzien van programma en opleiding zoals inhoudelijk omschreven op de website.
  • Voorzien van aanwezigheidslijst
  • Bezorgen van een gepersonaliseerd vormingsattest
  • Professioneel kader (locatie, catering, syllabus, didactisch materiaal).

Art. 2. Opschorting van de overeenkomst:


Iedere partij is gerechtigd deze overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder nadere ingebrekestelling en zonder voorafgaandelijke gerechtelijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk te beëindigen, indien:


-   De wederpartij in staat van faillissement is verklaard;

-   De wederpartij een rechtspersoon is en deze wordt ontbonden;

Art. 3. Overmacht:


1.  Indien in geval van overmacht (bijvoorbeeld: natuurramp, brand, …) de voorziene locatie niet ter beschikking is zal de aannemer een nieuwe locatie zoeken, al dan niet met verplaatsing van datum, maar wordt de aannemer 100% gevrijwaard van extra kosten die onze klant eventueel heeft moeten maken. (planning, transportkost, …)

Art. 4. Betalings- en annuleringsvoorwaarden:


Alle vergoedingen, kosten en andere vergoedingen zijn contant betaalbaar binnen de 30 kalenderdagen na facturatie, zonder korting. De klant dient facturen van Businezz Booster onmiddellijk na ontvangst te controleren. De klant wordt onweerlegbaar geacht een factuur van Businezz Booster aanvaard te hebben bij gebrek aan gemotiveerd protest bij aangetekend schrijven binnen de acht dagen na ontvangst van de factuur. Elke factuur zal onweerlegbaar geacht worden ontvangen te zijn door de klant de derde werkdag na factuurdatum. Vanaf de 30ste dag na factuurdatum is de klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlintrest en schadevergoeding aan Businezz Booster verschuldigd. De verwijlintrest bedraagt 10% per maand en de schadevergoeding wordt forfaitair bepaald op 10% van het achterstallig bedrag, met een minimum van tweehonderd vijftig euro.


Art. 5. KMO-portefeuille:


Hoe gaan wij te werk:


1. Advies:


Intake gesprek (behoefteanalyse)

Hieruit volgt een adviesverslag (betalend + aanvraag voor tussenkomst van KMO-portefeuille onder de noemer ‘advies’, registratienummer KMO-portefeuille: DV.A225875. (de betaling + aanvraag KMO-portefeuille dient te gebeuren voor aanvang van de prestaties en de gelden moeten ontvangen zijn op de rekening van Businezz Booster bvba).

Gekoppeld aan het adviesverslag stelt Businezz Booster een implementatieplan voor.

2. Opleiding:


Intake gesprek (behoefteanalyse)

Vanuit de behoefte van de klant stelt Businezz Booster een implementatieplan voor.

Na akkoord van het implementatieplan, prijzen en betalingsvoorwaarden, wordt een ‘samenwerkingsovereenkomst’ opgesteld. Hiervoor kan een aanvraag voor tussenkomst van KMO-portefeuille worden gedaan onder noemer ‘opleiding’, registratienummer KMO-portefeuille: DV.O225874. (de betaling + aanvraag KMO-portefeuille dient te gebeuren voor aanvang van de prestaties en de gelden moeten ontvangen zijn op de rekening van Businezz Booster bvba).

AANDACHTSPUNT: Annuleringsvoorwaarden KMO-portefeuille. Elke aanvraag die niet tijdig en dus niet voor aanvang van de prestatie wordt aangevraagd, wordt onmiddellijk verworpen!

Art. 6. Vertrouwelijkheid van de uitgewisselde informatie:


-Partijen verbinden zich er jegens elkaar toe een strikte vertrouwelijkheid te behouden hoofdens de informatie waarvan zij respectievelijk kennis hebben gekregen;


-Partijen verbinden zich ertoe om de maatregelen van vertrouwelijkheid toe te passen dewelke op zijn minst even doeltreffend zijn als hun eigen maatregelen van vertrouwelijkheid, en in elk geval verbinden zij zich ertoe om alle redelijke, nuttige of noodzakelijke maatregelen te nemen teneinde de voortdurende vertrouwelijkheid van de uitgewisselde informatie te verzekeren.


-Zodoende zullen partijen de informatie die zij in de uitvoering van onderhavige overeenkomst wederzijds uitwisselen:


-vertrouwelijk moeten houden;

ze niet mogen gebruiken voor welkdanig ander doel dan hetgeen waarvoor het bestemd is overeenkomstig onderhavige overeenkomst;

deze niet mogen beschikbaar of toegankelijk maken dan slechts voor hun bedienden, onderaannemers of externe raadgevers dewelke er noodzakelijkerwijze kennis van dienen te nemen in het kader van onderhavige overeenkomst en onder de voorwaarde dat deze personen aanvaarden gebonden te zijn door de bepalingen van vertrouwelijkheid en niet-verspreidbaarheid van de uitgewisselde informatie.

-De schending van de verplichting tot vertrouwelijkheid laat toe aan de partij wiens informatie werd misbruikt, die schade heeft geleden of dreigt te lijden, vergoeding te bekomen van deze schade en te bekomen dat de andere partij een einde stelt aan hetgeen schade toebrengt.


De vergoeding wordt forfaitair begroot op € 2.500 per bewezen inbreuk, waarbij de vergoeding wel kan verhoogd worden bij bewezen hogere schade.


Art. 7. Aansprakelijkheid:


-De aannemer zal slechts aansprakelijk gesteld kunnen worden voor ernstige tekortkomingen bij de uitvoering van de middels onderhavige overeenkomst tot stand gekomen samenwerking.


-De aannemer kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor individuele fouten –zowel de zwaarste als de lichtste fout, zelfs de fout ingevolge een onachtzaamheid – begaan door de opdrachtgever of welkdanige derde.


-De opdrachtgever zal borg staan ten aanzien van de aannemer en / of haar medewerkers voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit of in verband staan met de uitvoering voor de aannemer van de door de opdrachtgever gegeven opdrachten.


-De aannemer kan evenmin verantwoordelijk worden gesteld voor alle gevallen van overmacht.


-De aannemer kan slechts aansprakelijk gesteld worden voor de directe voorzienbare schade voortspruitende uit haar eventuele tekortkomingen, en nooit voor de indirecte en andere eventuele gevolgschade en dit sowieso ten belope van maximaal het totaal bedrag dat de opdrachtgever aan de aannemer zou verschuldigd zijn bij een voortzetting van de overeenkomst tot de voorziene einddatum.


Art. 8. Onmiddellijke beëindiging wegens bedrog of zware fout:


-Partijen zullen een einde kunnen maken aan de overeenkomst, wanneer de ene partij zich tov. de andere schuldig maakt aan bedrog of een zware professionele fout die het in haar gestelde vertrouwen zodanig aantast dat iedere samenwerking onmogelijk wordt of indien zij door haar toedoen tov. derden zodanig in opspraak komt;


-Indien de opdrachtgever de overeenkomst tussentijds zou beëindigen zonder dat er sprake is van bedrog of een zware fout bij de aannemer, zal de opdrachtgever een schadevergoeding verschuldigd zijn gelijk aan het saldo van de honoraria die zij zou verschuldigd geweest zijn indien de overeenkomst tot haar einddatum zou hebben voortgeduurd.


-De aannemer heeft sowieso een inspanningsverbintenis en garandeert bijgevolg niet een bepaald resultaat van haar dienstverlening.


Art. 9. Toepasselijk recht en geschillen:


-De interpretatie en uitvoering van onderhavige overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht ;


-Bij betwistingen zijn uitsluitend de Rechtbanken van het arrondissement waar de maatschappelijke zetel van Businezz Booster is gevestigd bevoegd.


Art. 10.Woonplaats en kennisgeving:


Voor de uitvoering van deze overeenkomst kiezen partijen woonplaats op de in aanhef van deze overeenkomst respectievelijk opgegeven adressen. Wijzigingen ervan worden betekend aan de andere partij;


Deze overeenkomst vormt de gehele overeenkomst tussen partijen, eventuele eerdere overeenkomsten, schriftelijk of mondeling gesloten, zijn door het tot stand komen van deze overeenkomst vervallen.


Eventuele aanvullingen of wijzigingen op deze overeenkomst zijn slechts geldig indien deze schriftelijk worden overeengekomen.


Indien één of meerdere bepalingen van de overeenkomst nietig zouden zijn, zal zulks geen invloed hebben op de geldigheid van de andere bepalingen van de overeenkomst. In geval één of meerdere bepalingen van de overeenkomst nietig zouden zijn, verbinden de partijen zich ertoe de nietige bepaling in gezamenlijk overleg te vervangen door een geldige bepaling die zo dicht mogelijk de oorspronkelijke bedoeling van de partijen weergeeft.


 


3. STAFFING FREELANCE RECRUITER


 


Artikel 1 – Verbondenheid der partijen


Elke overeenkomst met Businezz Booster (opdrachtnemer) komt tot stand onder deze algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden vullen de bijzondere voorwaarden van de overeenkomst (op de voorzijde) aan. Bij tegenstrijdigheid hebben de bijzondere voorwaarden op de voorzijde voorrang.


Dit document heeft als doel een samenwerkingsverband tussen de contracterende partijen in het leven te roepen. Deze rechtsrelatie, met al haar wederzijdse rechten en plichten, schept geen band van ondergeschiktheid. De rechtsband tussen de contracterende partijen betreft een samenwerking tussen zelfstandige personen en kan bijgevolg nooit gekwalificeerd worden als een arbeidsovereenkomst.


De freelance recruiter dewelke zal geoutsourced worden door Businezz Booster enerzijds oefent een zelfstandige activiteit uit en treedt op in eigen naam en voor eigen rekening. De opdrachtgever anderzijds oefent eveneens een zelfstandige activiteit uit en treedt eveneens op in eigen naam en voor eigen rekening.


Partijen enerzijds en anderzijds besluiten een samenwerkingsverband met elkaar aan te gaan onder de volgende overeengekomen modaliteiten.


Artikel 2 – Aard van de overeenkomst


De partijen verklaren uitdrukkelijk zich, de één tegenover de andere, niet in een band van ondergeschiktheid te bevinden of gebonden te zijn door om het even welke arbeidsovereenkomst. Zij verbinden zich ertoe om gedurende de ganse duur van de samenwerking geen enkele band van ondergeschiktheid tegenover elkaar uit te oefenen. Zij treden ieder voor zich op in eigen naam en voor eigen rekening.

Artikel 3 – Bepalingen van de overeenkomst


Deze overeenkomst zal van rechtswege beëindigd worden bij faillissement, gerechtelijk akkoord of kennelijk onvermogen van een der partijen.


Elke partij kan, onverminderd alle schadeloosstellingen, de overeenkomst onmiddellijk en zonder enige opzegging beëindigen, wanneer uitzonderlijke omstandigheden elke professionele samenwerking tussen hen definitief onmogelijk maken of om reden van een ernstige tekortkoming van de andere partij. Het onterechte gebruik van deze reden om de overeenkomst te beëindigen, zal aanleiding geven tot een verbrekingsvergoeding lastens de verbrekende partij. De overeenkomst blijft evenwel beëindigd.


De kennisgeving van de uitzonderlijke omstandigheden en/of ernstige tekortkomingen gebeurt binnen een termijn van zeven kalenderdagen per aangetekend schrijven, te rekenen vanaf het ogenblik dat de partij kennis heeft van de uitzonderlijke omstandigheid en/of de ernstige tekortkoming.


Artikel 4 – Tijdstip en voorwerp van de samenwerking


Het samenwerkingsverband heeft betrekking op de activiteiten en partijen wensen samen te werken op de wijze, zoals omschreven in de bijzondere voorwaarden in bovenstaande offerte.


Worden geen specifieke dagen per week afgesproken, dan overleggen beide partijen naar best vermogen om gezamenlijk geschikte data te vinden.


Indien de samenwerking niet op een voorziene dag kan plaatsvinden, om welke reden ook, brengt deze partij de andere partij daarvan onverwijld op de hoogte via telefoon en mail. Behoudens overmacht, geeft dit feit aanleiding tot een schadevergoeding.


Het aantal dagen per week kan ten allen tijde herzien worden door de opdrachtgever. De termijn van deze aanpassing dient minstens 14 dagen op voorhand schriftelijk doorgegeven te worden aan Businezz Booster en de freelance recruiter.


Artikel 5 – Samenwerkingsverband zonder rechtspersoonlijkheid


Ten aanzien van derden en zoals hierboven verduidelijkt, zullen partijen optreden als individuele personen. Het samenwerkingsverband heeft geen rechtspersoonlijkheid. Beide partijen kunnen afzonderlijk en individueel aansprakelijk gesteld worden door derden bij het niet-nakomen van aangegane verbintenissen en afspraken. Beide partijen verklaren ieder voor zich verzekerd te zijn voor hun aansprakelijkheid jegens derden, en leveren hiervan een bewijs af.


Artikel 6 – Wettelijke verplichtingen


Beide partijen verbinden zich ertoe, ieder voor zich, alle wettelijke bepalingen inzake het statuut der zelfstandigen na te leven en dit zowel op het sociaal-, fiscaal- als administratiefrechtelijk vlak.


Beide partijen staan, ieder voor zich, ook in voor enigerlei belasting van welke aard ook, die mocht voortvloeien uit de door hem uitgeoefende bedrijfsactiviteit.


Artikel 7 – Betaling en afrekening


De betalingen en afrekeningen gebeuren op de volgende wijze:


Partij Businezz Booster factureert maandelijks het bedrag van de gepresteerde dagen door de freelance recruiter vermenigvuldigt met de afgesproken dagvergoeding, zoals vermeld in de bijzondere voorwaarden in bovenstaande offerte.


De facturatie van alle honoraria, vergoedingen, kosten en andere vergoedingen zijn contant betaalbaar binnen de 30 kalenderdagen. De klant dient facturen van Businezz Booster onmiddellijk na ontvangst te controleren. De klant wordt onweerlegbaar geacht een factuur van Businezz Booster aanvaard te hebben bij gebrek aan gemotiveerd protest bij aangetekend schrijven binnen de acht dagen na ontvangst van de factuur. Elke factuur zal onweerlegbaar geacht worden ontvangen te zijn door de klant de derde werkdag na factuurdatum. Vanaf de 30ste dag na factuurdatum is de klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlintrest en schadevergoeding aan Businezz Booster verschuldigd. De verwijlintrest bedraagt 10% per maand en de schadevergoeding wordt forfaitair bepaald op 10% van het achterstallig bedrag, met een minimum van tweehonderd vijftig euro.


Artikel 8 – Nietigheden


De nietigheid of de afdwingbaarheid van een bepaling van deze overeenkomst brengt op geen enkele wijze de geldigheid en de afdwingbaarheid van de overige bepalingen van deze overeenkomst in het gedrang.


Artikel 9 – Forumbeding


Bij betwistingen zijn uitsluitend de Rechtbanken van het arrondissement waar de maatschappelijke zetel van Businezz Booster is gevestigd bevoegd.


 


*          *          *